Tapahtumarekisteri

1. Yleistä

Sofita käsittelee henkilötietoja huolellisesti pitäen vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana huolta tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

2. Rekisterin nimi

Sofitan tapahtumien henkilörekisteri
Päivitetty 2.8.2023

3. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Sofita Oy / Y-tunnus: 2909865-4
c/o VIRTATALO
Rajatorpantie 8,
01600 VANTAA
Tietosuojavastaava: Jukka Ohtonen

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Sofita voi järjestää erilaisia tapahtumia, joiden yhteydessä Sofita käsittelee tapahtuman järjestämiseksi tarpeellisia henkilötietoja. Tapahtumat voivat olla joko fyysisiä tai virtuaalisia. Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Ilmoittautumisen ja osallistumisen toteuttamiseksi
 • Viestinnän toteuttamiseksi
 • Mahdollisesti toteutettavien kyselyiden, kuten erityisruokavalioiden tai palautteiden
  keräämiseksi
 • Tapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi
 • Mahdollisen kilpailun tai arvonnan toteuttamiseksi
 • Muihin tapahtuman järjestämiseksi tarpeellisiin tarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka syntyy osallistujan ilmoittautuessa tapahtumaan tai rekisteröidyn ottaessa yhteyttä Sofitaan tapahtumaan liittyen.

Mikäli tapahtumassa toteutetaan rekrytointitoimintaa, sen osalta henkilötietoja käsitellään Sofitan rekrytointiselosteen mukaisesti, johon pyydämme tutustumaan rekisteröidyn osallistuessa rekrytointiin. Voit tutustua rekrytointirekisteriin tarkemmin.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteröidystä voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Ammatti/koulutus
 • Kielitaitoon tai ruokavalioon liittyvät tiedot tarvittaessa
 • Muut tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika

Sofita säilyttää tapahtumiin liittyviä henkilötietoja, kunnes kyseinen tapahtuma ja siihen liittyvät järjestelyt ja muut toimenpiteet ovat päättyneet. Mikäli tilaisuudessa on kerätty henkilötietoja rekrytointitoimintaan liittyen, kyseisiä tietoja säilytetään rekrytointiin liittyvän rekisteriselosteen mukaisesti.

7. Tietolähteet

Käsiteltävät tiedot ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Sofitan tai Sofitan lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin vain Euroopan komission tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Rekisterinpitäjältä erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
  vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
 • antaa suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.
 • vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä
  kirjallisesti ja riittävän yksilöitynä.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen
  perustuen tai vastustaa Sofitan oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä tietosuoja-
  asetuksen mukaisesti.
 • vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen: Sofita Oy / Tietosuoja, c/o VIRTATALO Rajatorpantie 8, 01600 VANTAA tai sähköpostilla tietosuoja@sofita.fi.