Rekrytointirekisteri

1. Yleistä

Sofita käsittelee henkilötietoja huolellisesti pitäen vastuullisena sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana huolta tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksistaan. Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä.

2. Rekisterin nimi

Sofitan rekrytointirekisteri
Päivitetty 2.8.2023

3. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Sofita Oy / Y-tunnus: 2909865-4
c/o VIRTATALO
Rajatorpantie 8,
01600 VANTAA
Tietosuojavastaava: Jukka Ohtonen

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käyttötarkoitus on henkilöstön rekrytointi Rekisterinpitäjälle tai sen sopimuskumppaneille työsuhteeseen tai itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Henkilötietojen käyttötarkoitus voi liittyä joko tiettyyn avoinna olevaan työtehtävään, tai rekisteröidyn ilmaisemaan tahtoon saada Sofitalta yhteydenottoja tai työtarjouksia Sofitalle mahdollisesti myöhemmin aukeavista rekisteröidylle soveltuvista työtehtävistä.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on joko työnhakijan antama suostumus käsittelyyn tai Sofitan oikeutettu etu käsitellä työnhakijan tarpeellisia tietoja rekrytointia varten, joka syntyy työnhakijoiden ja Sofitan välisestä suhteesta.

5. Rekisterin sisältö

Voimme käsitellä Rekisterissä seuraavia yksilöinti- ja yhteystietoja sekä työnhakuun liittyviä henkilötietoja:

 • Työntekijän nimi ja syntymäaika
 • Työntekijän yhteystiedot: puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite
 • Kokemus- ja koulutustiedot
 • Ammattioikeudet ja luvat
 • Kielitaito
 • Työsuhdetta koskevat toiveet ja ehdot
 • Rekrytointiprosessin aikana syntyvät tiedot, kuten hakemus liitteineen
 • Työntekijästä tehdyt mahdolliset soveltuvuusarviot
 • Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten uutiskirjeiden
  tilaaminen
 • Muut rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Mikäli henkilötiedot on kerätty tiettyä työnhakijan hakemaan työtehtävään liittyen, henkilötiedot poistetaan rekrytointiprosessin päätyttyä, ellei rekisteröity ole ilmaissut tahtoansa tietojen säilyttämiseksi esimerkiksi tulevien työtehtävien tarjoamiseksi.

Muut henkilötiedot säilytetään niin pitkään, kuin se on tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellista, kuitenkin enintään 24 kk.

7. Tietolähteet

Ensisijainen tietolähde on henkilö itse tai henkilön itse ilmoittamat muut tietolähteet. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana käytetään tarpeen mukaan toimialaan liittyviä julkisia rekisterejä, kuten JulkiTerhikkiä.

8. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Sofitan tai Sofitan lukuun toimivien, palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muutoin kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, muun muassa Yhdysvaltoihin vain Euroopan komission tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Rekisterinpitäjältä erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

10. Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran
  vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.
 • antaa suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja kanavakohtaisesti.
 • vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö tulee tehdä
  kirjallisesti ja riittävän yksilöitynä.
 • peruuttaa suostumuksensa, mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen
  perustuen tai vastustaa Sofitan oikeutettuun etuun perustuvaa käsittelyä tietosuoja-
  asetuksen mukaisesti.
 • vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen: Sofita Oy / Tietosuoja, c/o VIRTATALO Rajatorpantie 8, 01600 VANTAA tai sähköpostilla tietosuoja@sofita.fi